Sidebar Menu

Новини

"БФБ-София" АД публикува на своята интернет страница актуализиран вариант на Картата за самооценка на корпоративното управление (Картата), приета от Националната комисия по корпоративно управление. Картата е актуализирана съобразно последните промени, приети в Националния кодекс за корпоративно управление (Националния кодекс).

Публичните компании, декларирали, че ще се съобразяват с принципите на Националния кодекс, следва да попълнят Картата и да я приложат към документите при публикуването на одитирания неконсолидиран годишен отчет за 2016 г.

Използваме възможността да напомним на всички публични дружества, че Декларацията за корпоративно управление е неразделна част от годишния доклад за дейността на емитентите на финансови инструменти, съгласно чл. 100н, ал. 7, т. 1. от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). С Решение № 461-ККУ от 30.06.2016 г., Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" одобри НККУ като кодекс за корпоративно управление по чл. 100н, ал. 7, т. 1 във връзка с ал. 8, т. 1 от ЗППЦК.

Актуализираната Карта за самооценка може да изтеглите в раздел Документи.

източник: НККУ

Контакти