Sidebar Menu

Новини

БФБ-София оповести карта за оценка на корпоративното управление, приета от Националната комисия по корпоративно управление, във връзка с новия индекс на компаниите с добро корпоративно управление, който БФБ ще започне да изчислява до края на годината.

Картата включва оценка на корпоративното управление по седем критерия, които участват със следните тегла в общата оценка:

  • Защита правата на акционерите - 20% ;
  • Разкриване на информация - 20% ;
  • Одит и вътрешен контрол - 20% ;
  • Корпоративно управление - ангажиране (вкл. заинтересовани лица) - 10% ;
  • Управителен съвет / Изпълнително ръководство - 10% ;
  • Надзорен съвет / Съвет на директорите - 10% ;
  • Сътрудничество между Управителния и Надзорния съвет (респ. между изпълнителното ръководство и независимите членове на Съвета на директорите, за компаниите с едностепенна система на управление) - 10% ;

Новият индекс ще включва емисии на дружества, официално декларирали, че спазват принципите на Националния кодекс за корпоративно управление.

Те трябва да отговарят и на минимални изисквания относно тяхната ликвидност (минимален реализиран оборот, брой сключени сделки и минимална пазарна стойност на фрий-флоута), продължителност за търгуване на някой от пазарите, организирани от БФБ-София, и допълнителни изисквания, свързани с липсата на влезли в сила наказателни постановления и др. 

източник: Национална комисия за корпоративно управление

Контакти