Sidebar Menu

Новини

Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори е изготвила проекти на Указания за дейността на одитните комитети в предприятията от обществен интерес и Годишен доклад за дейността на одитните комитети. С цел приемането на максимално приложими за практиката актове се обръщат към ръководствата на предприятията от обществен интерес и техните одитни комитети да дадат своите становища и предложения до 31 март 2020 г.

Проект на указания

Проект на годишен доклад

Контакти