Sidebar Menu

Новини

Промените в Закона са във връзка с влизането в сила на  Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО (Регламент (ЕС) 2017/1129).  Съгласно Регламента, държавите-членки следва да предприемат мерки в националното законодателство в срок до 21 юли 2019 г.

Срокът за общественото обсъждане е до 02.03.2020 г

Законопроектът и мотивите към него са публикавени на: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4927

Контакти