Sidebar Menu

Новини

Националната комисия за корпоративно управление прие промени в Националния кодекс за корпоративно управление, съгласно Принципите на корпоративно управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), изложени в Доклад на ОИСР до финансовите министри и гуверньорите на централните банки на Г20 през септември 2015 г.

Промените са свързани с:

  • избягване на конфликт на интереси между корпоративния мениджмънт и дружеството
  • подобряване на прозрачността чрез приемане на правила за разкриване на периодична и инцидентна информация;
  • разширяване на обхвата на Кодекса така, че да включва дейността на дружества, които съхраняват и управляват портфейли от името и за сметка на клиенти (институционални инвеститори, довереници, попечители);
  • подобряване на спазването на правата на акционерите в публични компании от институционалните инвеститори, доверениците, попечителите;
  • спазването на правата на акционерите при международен крос-листинг;
  • разширяване обхвата на кодекса, така че да включва регулираните пазари, когато дадено дружество се търгува на повече от един регулиран пазар и да осигури релевантна пазарна информация на акционерите.

Актуалният текст на кодекса е публикуван в секцията Документи на сайта на НККУ.

източник: Националната комисия за корпоративно управление

Контакти