Sidebar Menu

Новини

Със свое решение от 04.07.2014 г. Софийски градски съд вписа в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел Сдружение „Национална комисия за корпоративно управление“. С това приключи процесът по институционализиране на Националната комисия за корпоративно управление (НККУ, Комисията). Сдружението беше учредено от представители на бизнеса и неправителствени организации, които работят в областта на капиталовия пазар.

Мисията на НККУ е да насърчи утвърждаването на добрите практики в областта на корпоративното управление, за да подпомогне дружествата да привлекат капитал и подобри тяхното представяне на пазара.

Преди да бъде създадена като юридическо лице с нестопанска цел, Комисията бе създадена като наследник на Работната група по корпоративно управление - автор на Българския национален кодекс за корпоративно управление, а по-късно прерасна в инициатива на принципа на публично-частното партньорство за осъществяване на консултации и сътрудничество на национално равнище по въпросите на корпоративното управление.

източник: НККУ

Контакти