Sidebar Menu

Новини

В изпълнение на Правилата за изчисляване на индекса на компаниите с добро корпоративно управление и след извършена преценка доколко резултатите от картата за самооценка съответстват с реалното прилагане на принципите на Националния кодекс от всяка от компаниите,

отговарящи на всички изисквания на правилата, НККУ взе решение за следващия едногодишен период, считано от 19.06.2017г., съставът на индекса да бъде както следва:

1. Агрия Груп Холдинг АД-Варна 
2. Българска фондова борса-София АД 
3. Индустриален Холдинг България АД-София 
4. Монбат АД-София 
5. Софарма АД-София 
6. Стара планина Холд АД-София 
7. ТБ Централна кооперативна банка АД-София

Тегловите коефициенти на всяка от емисиите ще се определят на база на структурата на индекса към 16.06.2017г.

източник: НККУ

Контакти