Sidebar Menu

Новини

На свое заседание, проведено на 7 юни 2012 г., членовете на НККУ анализираха предоставените от БФБ-София АД данни относно компаниите, отговарящи на минималните оперативни изисквания и критерии за ликвидност по т. 4 от Правилата за изчисляване на индекс на компаниите с добро корпоративно управление (с изключение на изискването по б. „"ж”).

Съгласно т. 25 от Правилата, промяната на базата на индекса се извършва въз основа на картата за самооценка, одобрена от НККУ и предоставяща в цифрово изражение обща оценка на нивото на корпоративно управление за дружество и съответствието на дейността му с принципите на Националния кодекс. Съгласно т. 26 от Правилата, картата се представя в срока по 100н, ал. 1 от ЗППЦК, т.е. до 90 дни от завършването на календарната година.

Във връзка с горното и след извършена преценка доколко резултатите от картата за самооценка съответстват с реалното прилагане на принципите на Националния кодекс от всяка от горните компании, отговарящи на всички изисквания на правилата, НККУ взе решение за следващия едногодишен период, считано от 18.06.2012 г., индексът да се състои от седемте компании, отговарящи на всички изисквания на правилата:

  1. Енемона АД
  2. ТБ Първа Инвестиционна Банка АД
  3. ТБ Централна кооперативна банка АД
  4. Албена АД
  5. Българска фондова борса-София АД
  6. Стара планина Холд АД
  7. Трейс груп холд АД-София

източник: БФБ-София / НККУ

Контакти