Sidebar Menu

Новини

Това бе ключовото послание  на проведената 24-та Европейска конференция  по  корпоративно управление в Хелзинки.

В рамките на председателството  на  Финландия /  юли-декември  2019  г./ бе проведена  традиционната конференция по корпоративно управление  на 12.12.2019. Централната тема бе „Законодателството за компаниие и промените в климата“. Това е третата  поредна  европейска конференция  по корпоративно  управление  поставяща  на  вниманието на бизнеса, обществеността  и държавните регулатори темата  за   устойчивото  развитиие / България  2018,   Румъния  2019/.

В  рамките  на  три панела, представители  на публични компании, инвеститори ,заинтересовани  лица ,   регулатори  и  научни изследователи  от  университети  в Европа  и Северна  Америка   дискутираха    обсъжданата  в последните  месеци    тема    каква е   целта-purpose/смисълът  от  функционирането  на една  компания.   Богатството  от  на английския език относно „цел на компанията“ не е сред причините да  не се отбележат  ключовите  дебати:  кое  е важното -   интересите  на  акционерите или  на  заинтересованите  лица.   Следва  да се вземе под внимание и проекта  на  Британската  Академия  на науките  за новия  модел на компанията, както и публикуваният  манифест   на  участниците  в проекта   за  новата  цел/purpose    на компаниите

Определено  някои елегантни формулировки  за  действията  на компанията, съобразени   с   планетарните  граници, т.напр. Проектът  на  норвежките  изследователи  SMART, бяха критикувани  поради   абстрактност  и лишеност  от  прагматизъм.  Безспорно  участниците  на форума - представители  на финландските   делови  среди  и Министерство  на правосъдието,  представители  на  инвеститори,  членове на  корпоратвни  ръководства, регулатори  и академичните кръгове  от  Европа и  Северна   Америка    бяха единодушни  за безспорната ролята  на  инвеститори,  корпоративни  ръководства  в решаване  на проблемите  на  заинтересованите   страни  в  условията  на  климатичната  криза.

Представители  на  Европейската  Комисия    представиха     най- новите   проекти  на   Комисията  като   Зелената  Сделка /Green  Deal/, конкретните  проекти   за   утвърждаване  на  нови  или  разширяване  на   установените  фидуциарни   задължения  на  членоветена  корпоративните ръководства,  както  и търсенето  на  ефективни  законодателни  или  доброволни мерки  за  регулиране на отношенията  по глобалните  вериги  на  доставки.  Тема,която  има  своето  законодателно  решение във  Франция, Великобритания  и естетствено  Правила  на ОИСР  за отговорния  бизнес.

По   време   на  конференцията   представителите на българската  Национална   Комисия  по корпоративно управление г-жа Даниела Пеева, Председател на УС и проф.дикн Бистра  Боева, член на УС участваха  в разискванията  на въпросите  на корпоративно  управление и в  заседанията на  Европейската  асоциация  на  националните  институти  на  директорите /ecoDA/   и Европейската  мрежа  по  корпоративно  управление/ECGN/

За Националната комисия по корпоративно управление:

Националната комисия по корпоративно управление е обединение на физически и юридически лица с доказан принос в областта на корпоративното управиление. Тя е създадена през 2009 г. за целите на насърчаване прилагането на добрите практики в корпоративното управление и развитието на Българския национален кодекс за корпоративно управление. Комисията е постоянно действащ независим орган. Мисията на Комисията е да насърчи утвърждаването на добрите практики в областта на корпоративното управление, за да подпомогне дружествата да привлекат капитал и подобри тяхното представяне на пазара.

За повече информация:

ПОСЕТЕТЕ НОВАТА ЕЛЕКТРОННА СТРАНИЦА НА НККУ

www.nkku.bg

Контакти