Sidebar Menu

Индекс на компаниите с добро корпоративно управление CGIX

В началото на 2011 г., във връзка с решенията на Националната комисия по корпоративно управление (НККУ) "БФБ-София" АД публикува на своята интернет страница Картата за оценка на корпоративното управление, приета от Комисията.

Картата за оценка представлява инструмент в помощ на дружествата за прилагането на основния принцип на Националния кодекс за корпоративно управление: "спазвай или обяснявай". В този смисъл тя дава възможност на компаниите да направят самооценка на степента, в която прилагат в своята дейност принципите и препоръките, залегнали в него.

В резултат на проведената кампания от БФБ-София по популяризиране на картата за оценка голяма част от дружествата, декларирали че следват принципите залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление, представиха попълнени карти, данните от които бяха използвани при избора на дружества за конструирането на индекс на компаниите с добро корпоративното управление.

На база на попълнените карти и направената количествена проверка за удовлетворяване на предварително заложените изисквания за ликвидност към компаниите бяха проведени анкети с дружествата, които отговарят на изискванията за включване в индекса.

На проведено заседание на Националната Комисия за Корпоративно Управление през м. юли 2011 г. бе взето решение за внасяне на технически корекции в методологията за изчисляване на индекса на компаниите с добро корпоративно управление, както и за определяне на дружествата, включени в индекса от началната дата за изчисляването му.

Бе избрано наименование на индекса, а именно: CGIX (Corporate Governance IndeX). Бе решено първоначално техническото изчисляване и разпространение на информация ще се извършва от "Българска фондова борса-София" АД.

Бе определено индексът да се състои от 7 (седем) компании, претеглени с пазарната им капитализация, коригирана със свободно търгуемия обем на всяка една от тях. Базисната му стойност бе заложена на 100 пункта, а началната дата на изчисляването му бе определена 19.09.2011 г.

Според приетите правила за изчисляване на индекса включените компании подлежат на периодично преразглеждане на всяка една година през месец юни, а коефициентите за фрий-флоут се преразглеждат на всеки три месеца по аналогия с индексите на "Българска фондова борса-София" АД.

Съобразно одобрената методика за избор на компании и след предоставянето на допълнителни разяснения и отговори на конкретни въпроси от управителните органи на съответните дружества, Националната Комисия за Корпоративно Управление определи следните компании, които бяха включени в индекса от началната дата за изчисляването му до следващото му преразглеждане през месец юни 2012 г.

  1. Стара планина Холд АД-София
  2. Монбат АД-София
  3. Софарма АД-София
  4. Индустриален Холдинг България АД-София
  5. ТБ Корпоративна търговска банка АД-София
  6. Каолин АД-Сеново
  7. Енемона АД-Козлодуй

След проведени тестове изчисляването на индекса CGIX стартира на 19.09.2011 г.

Във връзка с решение на НККУ през м. декември БФБ-София публикува в секция "Корпоративно управление" на своята интернет страница Доклад за дейността на Националната комисия по корпоративно управление за периода 2009 – 2011 г. В документа е представена информация относно структурата и начина на работа на Националната комисия по корпоративно управление, нейния статут, мисия и основни функции; направен е преглед на основните насоки на работа на Комисията по години и постигнатите конкретни резултати.

изтегляне на файл

Контакти