Sidebar Menu

Структура и управление на НККУ

Структура на НККУ

Комисията е юридическо лице с нестопанска цел в частна полза и се състои от представители на:

 • Неправителствени организации, представляващи интересите на лица, извършващи дейност в сферата на капиталовия пазар;
 • Представителни на национално равнище работодателски организации;
 • Регулиран капиталов пазар;
 • Публични търговски дружества, които имат репутацията, експертизата и желанието да се включат в работата на Комисията;
 • Академична общност с доказан интерес и експертиза в областта на корпоративното управление.

Учредители на комисията са експерти от академичните и бизнес среди, които са членове на работната група по създаването на Българския националния кодекс за корпоративно управление.

Учредители на НККУ:

 1. Проф. д. ик. н. Бистра Николова Боева
 2. Д-р Маню Тодоров Моравенов
 3. Проф. д-р Стефан Христов Петранов
 4. Асоциация на индустриалния капитал в България
 5. Асоциация на Дружествата със Специална Инвестиционна Цел
 6. Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България
 7. Българска Асоциация по връзки с инвеститорите
 8. Монбат АД
 9. Софарма АД
 10. Българска фондова борса - София АД
 11. Стара планина холд АД
 12. УД Златен лев Капитал АД

Управление на НККУ

Върховен орган на Комисията е Общото събрание. Управителен орган на Комисията е Управителният съвет. НККУ се представлява и оперативната й работата се ръководи от Председател на управителния съвет, който се избира измежду членовете на съвета за срок от 3 години.

Председатели на НККУ до момента:

 • Румен Радев - от учредяването на НККУ до май, 2010 г.;
 • Огнян Донев - от май 2010 г. до месец юни 2011 г.;
 • Маню Моравенов -; от юни 2011 г . до месец октомври 2012 г.;
 • Проф. д-р Стефан Петранов - от октомври 2012 г. до ноември 2015 г.;
 • "Българска фондова борса - София" АД - от ноември 2015 г. до септември 2019 г.;
 • Асациация на директорите за връзки с инвеститорите в България от септември 2019 до сега

Контакти